Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Financiering

Ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven.

Faciliteit Lokale Energie Initiatieven: LEI-Fryslân

Lokale energie initiatieven zoals energiecoöperaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Deze bewonersinitiatieven kunnen hun realisatiekracht vergroten als zij ondersteund worden met expertise en toegang tot financiering. Zo hebben energiecoöperaties vaak niet de middelen om ideeën om te zetten naar een haalbare businesscase. Met behulp van deskundigen op het gebied van duurzame energieproductie, financiering en participatietrajecten, kunnen initiatieven uitgewerkt worden tot realiseerbare projecten. Daarop is de faciliteit LEI-Fryslân gericht, mogelijk gemaakt door het FSFE in samenwerking met Ús Koöperaasje.

LEI-Fryslân: Ontwikkelfinanciering

De faciliteit LEI-Fryslân is een Ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven. Deze lening met een looptijd van 2 jaar is bedoeld voor projecten waarvan de haalbaarheid is onderzocht. Na een succesvolle ontwikkeling volgt realisatie van het project en wordt de lening terugbetaald. Bekijk hier het filmpje over LEI-Fryslân:

Voor wie?

Onder lokale energie initiatieven wordt begrepen: initiatieven die zorgen voor een toename van hernieuwbare, duurzame energieproductie, die lokaal geworteld zijn, maatschappelijk georganiseerd, lokale bewoners actief betrekt (mede-eigenaarschap), toegankelijk is voor iedereen (lokaal) en die hun directe omgeving laten meeprofiteren van opbrengsten van hun projecten. Dit zijn initiatieven voor zon, wind, opslag, biomassa, warmtekoude of een combinatie daarvan.

Waarvoor?

De ontwikkelfase is risicovol en vaak moeten vele hobbels genomen worden voordat een project daadwerkelijk van start kan gaan. De Ontwikkelfinanciering maakt het mogelijk voor initiatieven om expertise in te huren voor onder andere:

  • Projectleiding
  • Technisch onderzoek, engineering
  • Onderzoek ten behoeve van vergunningverlening
  • Reserveren van transportcapaciteit bij de netbeheerder
  • Organiseren van draagvlak en communicatie met de omgeving
  • Financiële haalbaarheid en de business case
  • Advies bij opstellen projectplan
  • Advies bij aanvraag Realisatiefinanciering

Hoe werkt het?

Zodra een bewonersinitiatief met een energieproject aan de slag wil, is het van belang de haalbaarheid te onderzoeken. Bekeken moet worden of er bijvoorbeeld voldoende capaciteit op het net is. Of hoe de gemeente tegenover het idee staat. Of dat het technisch haalbaar is. Wat de omgeving er van vindt en of bewoners mee willen doen. In deze fase kan Ús Koöperaasje het initiatief bijstaan. Wanneer er geld nodig is voor het laten uitvoeren van vooronderzoek, kan de Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân worden aangevraagd. Blijkt een project kansrijk, dan kan een projectplan ingediend worden voor het aanvragen van de Ontwikkelfinanciering. Tijdens de ontwikkeling wordt ook de financiering van de realisatiefase voorbereid. Lukt dat en wordt financieel een close bereikt, dan kan het project gerealiseerd worden. Op dat moment wordt de lening in één keer afgelost.

Waar beginnen?

Heeft u of bent u betrokken bij een lokaal initiatief met een idee voor een energieproject? Dan kunt u terecht bij Ús Koöperaasje voor advies en ondersteuning van uw project. Met Ús Koöperaasje werkt u een voorlopig projectplan uit, waarin de haalbaarheid van uw idee wordt onderbouwd. Op basis van het projectplan kan door het FSFE bekeken worden of uw project in aanmerking komt voor de ontwikkelfinanciering. Wilt u eerst meer weten over de vouchers voor energiecoöperaties, de ontwikkelfinanciering of de realisatiefinanciering en lokale participatie, neem dan contact op met het FSFE, Siebe Schootstra of met Ús Koöperaasje, Jac Pluis.