Oproep nieuwe bestuursleden

Ús Koöperaasje behartigt de belangen van de lokale energiecoöperaties in Fryslân. De energietransitie stelt hen tot 2030 voor de opgave om minimaal 1,15 TWh aan duurzame opwekcapaciteit uit zon en wind van onderop met vrijwilligers uit de Friese wijken en dorpen te realiseren. Deze opgave is een reis vol onbekende haltes en ontwikkelingen waarvoor we de Friese samenleving willen inspireren. Door met een veelheid aan organisaties uit overheid, profit en non-profit samen te werken aan een professionele en breed gedragen aanpak van de energietransitie halen we onze eindbestemming. Daarbij staat de uitwisseling van kennis en ervaring, het onderhouden van contacten met netwerken in de regio, in Fryslân, het Noorden en op landelijk niveau centraal. We streven naar lokaal eigendom van de energieproductie en willen de beweging verbinden, versterken, stimuleren en verjongen. We werken hard aan het professionaliseren van de vereniging.

Bij Ús Koöperaasje zijn medio 2020 53 energiecoöperaties aangesloten. We zijn met de koepels van Groningen en Drenthe mede-eigenaar van energie VanOns, het duurzame energieleveringsbedrijf. Daarnaast zijn we lid van EnergieSamen die onze belangen in de energietransitie op landelijk niveau behartigt. We hebben een bestuur van vijf leden dat 4x per jaar overlegt. Het verenigingsbureau ondersteunt het bestuur. Ook zijn er actieve commissies van leden. De vereniging werkt samen met andere organisaties om specifieke expertise in huis te halen om de lokale coöperaties te versterken.

Nieuwe bestuursleden gezocht

In de afgelopen tijd zijn de taken en profielen van het bestuur opnieuw beschreven. De ervaringen van de voorgaande jaren zijn daarvoor benut. Ook hebben we een inschatting gemaakt van de bestuurskracht die nodig is bij de versnelling van de energietransitie en de verdere professionalisering van onze vereniging. Op dit moment zijn er twee vacatures in ons bestuur voor de portefeuilles ‘Ledenbelangen’ en ‘Energietransitie’. Volgend jaar zijn er wederom vacatures (‘voorzitter’ en ‘secretaris-penningmeester’) na het bereiken van de maximale benoemingstermijn van twee bestuursleden.

Voor de invulling van deze vacatures is een commissie van aanbeveling opgezet. Deze zorgt voor de voorbereiding en voordracht van de (her-)benoeming van bestuursleden die geschikt worden geacht voor hun taken, die passen bij de opgestelde profielschetsen en die de vereniging helpen bij de ontwikkelingen in de komende periode. We verwachten de kandidaten te benoemen in de najaars-ALV van 2020.

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

  • Je hebt ervaring als bestuurder in verenigings- en/ of bedrijfsleven en/of overheid;
  • Je bent goed op de hoogte van het reilen en zeilen van een energiecoöperatie;
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Je hebt passie voor lokale energieopwekking en lokaal eigendom;
  • Je wilt een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie.

Enthousiast geworden?
Meer informatie staat in dit document.

Interesse?
Heb je belangstelling, maak dat dan duidelijk door voor 1 september 2020 een mail te sturen aan de Commissie van aanbeveling van Ús Koöperaasje (mail: info@uskooperaasje.frl). Zijn er vragen, dan kun je contact opnemen met Marga Waanders (voorzitter vereniging) via het Verenigingsbureau op 06 – 422 90 447 of met Almar Wimer Siebenga (kwartiermaker van het Verenigingsbureau) op telefoonnummer 06 – 215 01 701.