De concept-RES Fryslân is klaar

In de concept Regionale Energie Strategie staat welke elektriciteit er al wordt opgewekt in Fryslân, welke elektriciteitsprojecten op de planning staan en welke kansen er zijn om onze woningen duurzaam te verwarmen. Een groot aantal van onze leden heeft deelgenomen aan de atelier-sessies. In deze link lezen jullie het resultaat.

De gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân hebben tot oktober om te beslissen of zij het voorstel in de concept-RES overnemen. Daarna dient Fryslân de concept-RES in bij de Rijksoverheid.

Als onderdeel om samen te komen tot een RES 1.0 is er in Fryslân de Friese Energie Alliantie (FEA) opgezet. Hierin zitten allerlei maatschappelijke organisaties met een link met de energietransitie. Ús Koöperaasje wordt door Almar Wimer Siebenga vertegenwoordigd in deze FEA. De FEA heeft een zienswijze samengesteld op de concept-RES, deze vindt u hier.

De concept-RES is de eerste stap en zal uiteindelijk moeten leiden naar de RES 1.0 waarin mogelijk extra ambities geformuleerd moeten als het aanbod uit de 30 RES-regio’s niet voldoende blijkt te zijn. Fryslân wil pas extra ambities opstellen nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Hoe komen we tot een goede balans tussen (lokale) lusten, lasten en zeggenschap?

Gedurende de komende tijd kunt u op verschillende manieren meedenken. Zo is er tot en met 3 mei as. een online vragenlijst voor alle inwoners van Fryslân: https://www.resfryslan.frl/kies-voor-jelte/